CarMedia بر اساس این دیدگاه متولد شد که خودروهای متصل و حمل و نقل خودران، تحرک را در مناطق شهری متحول خواهد کرد و امکان ظهور “صفحه پنجم” را فراهم می کند.

وسایل نقلیه متصل در حال تبدیل شدن به یک محیط تعاملی جدید هستند که در آن مسافران یک عنصر فعال هستند و این تنها شروع است.

در CarMedia ما یک پلتفرم محتوای دیجیتال و خدمات ایجاد کرده‌ایم، که به طور خاص با این محیط جدید سازگار شده است، که اجازه می‌دهد نیازهای فعلی و آتی این مخاطبان جدید در جابجایی را برآورده کند

در حال نمایش یک نتیجه